okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Drewniana wiba najbardziej popularnaTradycyjna wiba dachowa  to drewniana ciesielska konstrukcja, któr nazwa mona „szkieletem” dachu.

Podstawowym elementem wiby s wizary dachowe, wród których najczciej spotyka si wizary krokwiowe, jtkowe i patwiowo-kleszczowe. Dach skada si z kilku wizarów, na których spoczywa pokrycie przytwierdzone do at (wskich desek lub szerokich listew), kontrat  lub na deskowaniu. Wizary opiera si na belkach stropu poddasza, na murze za porednictwem muraty lub na cianie szkieletowej - na belce oczepowej. W kierunku podunym konstrukcja dachu usztywniona jest za pomoc ukonie przybijanych desek nazywanych wiatrownicami.

Jak obliczy ciar konstrukcji ?

Doborem odpowiednich przekrojów krokwi, murat i innych elementów wchodzcych w skad wiby dachowej zajmuje si architekt lub konstruktor. To on wylicza siy nacisku na dach i ca konstrukcj. Dla poprawnych oblicze najwiksze znaczenie maj:
-  odlego midzy cianami zewntrznymi budynku
-  sposób zagospodarowania poddasza (uytkowe, czy nie)
-  spadek poaci dachu
-  rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego
-  warunki klimatyczne w danym regionie (jak obfite s opady niegu i jak silne wiej wiatry)

Te warunki decyduj o przekrojach elementów konstrukcyjnych, a co za tym idzie o wielkoci zuycia drewna i kosztach wykonania wiby.

Tak naprawd dla konstrukcji wiby rodzaj pokrycia dachowego ma najmniejsze znaczenie. Waniejszy jest ciar wasny konstrukcji oraz przewidywane obcienia niegiem i wiatrem. Zakada si, e w regionach górskich warstwa zalegajcego niegu na jednym metrze kwadratowym dachu moe way nawet do 200 kg. W pozostaych czciach kraju przyjmuje si warto 150 kg. Ciar samego pokrycia dachowego waha si w przedziale 10 – 50 kg. Dlatego w praktyce projektuje si wiby, na których mona pooy praktycznie kady dostpny materia pokryciowy.

Rodzaje wib

Generalnie rozróniamy trzy rodzaje wiby dachowej: krokwiow, krokwiowo – jtkow oraz patwiowo – kleszczow.
Pierwsza z nich jest prosta i skada si z par krokwi, które poczone s ze sob w kalenicy. Dolna cz opiera si na muracie. Wszystkie elementy poczone s za pomoc czników ciesielskich bd zbijane na gwodzie. Jest to najczciej spotykany typ konstrukcji, gównie na maych dwuspadowych dachach, które przewaaj na budynkach zagród w maych i rednich gospodarstwach rolnych. Nie od rzeczy w potocznym jzyku dekarskim dwuspadowy dach nazywany jest stodo. 

Drugi typ wiby jest bardzo podobny do pierwszego, lecz spotykamy w nim dodatkowy element wzmacniajcy konstrukcj czyli jtk. Jest to poziomy element spajajcy par krokwi mniej wicej w rodku ich dugoci. Ten system pozwala na wykonywanie konstrukcji dachu przy wikszych rozstawach cian nonych - w praktyce powyej siedmiu metrów. Taki ukad konstrukcji dachowej spotykany jest raczej na budynkach mieszkalnych, poniewa jtki tworz od razu podog pod nieogrzewany strych.

Ostatni typ wiby pozwala na wykonywanie konstrukcji dachu na budynkach, których ciany none rozstawione s w odlegoci powyej 12 metrów. Ma jednak podstawow wad: wymaga wykonania solidnego stropu. Na nim bowiem opiera si dodatkowy element skadajcy si z patwi i ze supów.

Praktycznie kad z wyej wymienionych wib mona odeskowa i pokry pap, co jest czst praktyk, gdy inwestora nie sta na wykonanie caego dachu za jednym podejciem. Póniej zawsze mona pokry dach waciwym materiaem. Dachu – ze wzgldu na wysokie koszty budowy - nie warto robi dwa razy.

Wybieramy drewno    

Wybór materiau na wib jest niezwykle wany. Najczciej wykonuje si j z drewna sosnowego. Wynika to z jego dobrych waciwoci wytrzymaociowych, poza tym jest do tanie i atwo dostpne.

Drewno na konstrukcj dachu musi by suche oraz odpowiednio zabezpieczone. Jego jako okrelaj odpowiednie klasy. Wskazuj one jak drewno ma wilgotno i jakie s dopuszczalne pknicia. Okrelaj te ile moe by sków na jednym metrze biecym gotowego elementu oraz w jaki sposób powinno by zaimpregnowane.

Najpopularniejsz i zarazem najczciej stosowan klas drewna w budownictwie jest klasa C-30. Jest to europejskie oznaczenie drewna. W tartakach mona czasem jeszcze spotka wysz klas drewna o symbolu C-33, ale jest to materia bardzo drogi.

Drewno na wib dachow musi by wykonane z czci przyziemnych drzewa (popularnie nazywanych odziemkami), a nie ze szczytów. Powinno ono te przej technologiczny proces suszenia w specjalnych komorach. Wilgotno drewna przewidzianego na konstrukcje dachowe  nie powinna przekracza 20 procent. Nie moe ono posiada uszkodze mechanicznych - dopuszczalne s jedynie drobne, naturalne pknicia. Pknicia takie powstaj wanie w procesie suszenia. Na gotowych elementach w adnym wypadku nie mog pozosta kawaki kory.

Sposoby zabezpieczania

Impregnacja drewna, zwaszcza uytkowanego na zewntrz lub w miejscach trudno dostpnych, jest zabiegiem niezbdnym, a sposób jej przeprowadzenia w przypadku drewnianych konstrukcji dachów decyduje o ich „ywotnoci”. Drewno samo w sobie nie jest odporne na dziaanie wody. Poddawane przez duszy czas zawilgoceniu i pozbawione moliwoci naturalnego oddania nadmiaru wilgoci, stanie si doskona poywk dla mikroorganizmów i w niedugim czasie utraci swoj wytrzymao. Zwaszcza w obiektach inwentarskich, gdzie warunki s wyjtkowo niesprzyjajce.

Rozróniamy kilka rodzajów i sposobów zabezpieczenia drewna. Moe to by impregnacja próniowa lub zanurzeniowa -  mona stosowa impregnaty solne, rozcieczalnikowe oraz barwice.

Najpopularniejszym sposobem impregnacji i najczciej stosowanym na wsi jest impregnacja zanurzeniowa. Wykonuje si j na placu budowy w wykopanym w ziemi rowie wyoonym grub foli wypenionym odpowiednim impregnatem. Czas moczenia poszczególnych elementów wiby nie powinien by krótszy ni 2,5 godziny. Wtedy mamy pewno, e impregnat zostanie dobrze wchonity. Dla odrónienia zabezpieczonych elementów od niezabezpieczonych impregnat jest barwiony.

Wane!!!

Na rynku mona spotka róne kolory drewna:  zielone, czerwone, brzowe. To tylko barwnik, który nie wiadczy o tym, w jaki sposób drewno zostao zabezpieczone. Nie mona te sugerowa si intensywnoci barwy. Im bardziej intensywny kolor drewna, tym bardziej mona podejrzewa, e zostao ono zaimpregnowane jedynie powierzchniowo. Mona to sprawdzi przez odcicie kawaka drewna i przyjrzenie si jego przekrojowi.

Lepszym i skuteczniejszym sposobem zabezpieczenia jest impregnacja próniowa. Tej niestety nie wykonamy we wasnym zakresie. Odbywa si ona w specjalnych zakadach. Jest to sposób kosztowny, ale bardzo skuteczny.

rodki zabezpieczajce

Najbardziej popularnym jest impregnat solny. Chroni on elementy konstrukcyjne dachu  przed owadami i rozwojem grzybów, a take zwiksza ich ognioodporno. Oprócz substancji czynnych impregnaty solne zawieraj niekiedy równie barwnik uatwiajcy kontrol dokadnoci impregnacji.  Drewno zabezpieczone impregnatem solnym po wyschniciu nie jest szkodliwe dla otoczenia.

Kolejnym rodkiem jest impregnat wodorozcieczalny. Wykorzystuje si go zarówno do impregnacji drewna metodami przemysowymi jak i przy uyciu natrysku lub pdzla. Moe one skutecznie chroni drewno uytkowane na zewntrz budynku, gdy po wyschniciu staje si „niewymywalny”. Ten rodzaj impregnatu najlepiej stosowa przez natrysk, a wykona go mona zwykym opryskiwaczem ogrodniczym. Zabezpiecza si tak konstrukcje dachowe zaimpregnowane wczeniej preparatami solnymi i miejsca pozbawione impregnacji, gdzie drewno byo np. przycinane. Zabieg przeprowadza si przy dobrej pogodzie, gdy opady deszczu przed upywem doby od naoenia impregnatu mog go z drewna spuka.
Do impregnacji drewna stosuje si te impregnaty rozcieczalnikowe, ale nie zaleca si ich w przypadkach wib dachowych. S bowiem silnie toksyczne i „zamknite” wewntrz budynku mog szkodzi ludziom i zwierztom..

W budynkach inwentarskich, gdzie powietrze jest bardzo wilgotne i zawiera duo rcych zwizków chemicznych  naley wykona podwójne zabezpieczenie drewnianych konstrukcji dachowych. Takim zabezpieczeniem dodatkowym moe by np. struganie drewna. Jest to dobry sposób na ochron przeciwogniow. Drewno na wiby dachowe obór, chlewni czy kurników najpierw si struga, nastpnie zabezpiecza si wstpnie preparatem wodorozcieczalnym, a na kocu wykonuje si waciw impregnacj preparatem solnym. Takie zabezpieczenie powinno skutecznie chroni je przed szybk degradacj. Mona te jeszcze pomalowa  je lakierem bezbarwnym, który nie przepuszczajc wody nie dopuszcza do tworzenia si wewntrz drewnianych elementów zarodników pleni i grzybów.

Na rynku dosta te ju mona impregnaty tworzone na bazie olejów stanowicych doskona alternatyw dla tych stosowanych obecnie. Zanim je kupimy, warto sprawdzi czy posiadaj atest Pastwowego Zakadu Higieny.

Doskonae waciwoci i prostota obróbki sprawiaj, e drewno od wieków jest wykorzystywane do budowy i wykaczania domów. Jest czym wicej ni surowcem budowlanym. To materia „z dusz” - przyjazny, zdrowy i pikny. Drewniane konstrukcje, stanowice podstaw dachu nazywanego pit elewacj budynku, s niekiedy prawdziwymi dzieami sztuki.

Autor: Mariusz Pótorak, ekspert serwisu Dachy.org
Opracowanie: Redakcja

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij