okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Dachy odwrconeCoraz czciej w praktyce budowlanej spotykamy si z pojciem dachu odwróconego.

W dachu tym zamianie uleg ukad warstw termo- i hydroizolacyjnych. Bezporednio na konstrukcji ukada si warstw hydroizolacyjn a dopiero na ni izolacj termiczn. Wykoczeniem takiego dachu moe stanowi warstwa wiru lub pytek, w przypadku gdy jestemy zainteresowani uzyskaniem dodatkowej przestrzeni tarasowej. Mona take na nim uoy warstw ziemi i wykoczy go w formie dachu zielonego. Dachy zielone s wanie t form pokrycia dachu paskiego, która ze wzgldów estetycznych zdobywa coraz wiksz popularno.

Materiay i wykonanie

Dachy odwrócone najczciej s projektowane na podou betonowym (ze wzgldu na jego wysok wytrzymao). Podoe powinno by odpowiednio wyprofilowane, ze spadkami w kierunku wpustów. Minimalny spadek powinien zapewnia odprowadzenie wody z caej poaci i powinien wynosi minimum 1% (zalecane 2%). Podoe betonowe gruntujemy rodkiem gruntujcym i pozostawiamy do przeschnicia. Nastpnie zgrzewamy dwie warstwy papy podkadowej termozgrzewalnej.

Ze wzgldu na swój charakter i utrudnienie w ewentualnych pracach naprawczych zalecane jest stosowanie dwóch pap modyfikowanych SBS na osnowie poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2. Zaleca si monta dwóch pap o tym samym rodzaju bitumu. Nie naley stosowa pap oksydowanych lub pap na osnowie z welonu szklanego. Kolejnym etapem jest uoenie izolacji termicznej. Najlepszym materiaem s pyty wykonane ze styropianu ekstrudowanego ze wzgldu na jego wysok wytrzymao mechaniczn, dobre waciwoci izolacyjne i bardzo nisk nasikliwo. Pyty powinny by uoone w dwóch warstwach z przesuniciem drugiej warstwy w celu uniknicia "klawiszowania" co jest szczególnie wane w przypadku tarasów uytkowych.

Na pytach styropianowych ukadamy luzem warstw geowókniny i wysypujemy warstw wiru. Grubo warstwy wiru powinna zapewnia odpowiednie obcienie dla pyt styropianowych równowace siy ssanie wiatru, zwaszcza w strefie brzegowej budynku i na naroach (warstwa wiru powinna mie grubo minimum 5 cm, ale konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich oblicze tak samo jak w przypadku pokrycia dachowego mocowanego mechanicznie).

Warstw wykoczeniow pokrycia dachowego moe te by system zazielenienia. W zalenoci od systemu (intensywny lub ekstensywny) bdzie to warstwa humusu (ziemi) lub maty zazieleniajce.

Dach tarasowy

W przypadku gdy mamy do czynienie z dachem tarasowym istnieje moliwo uoenia okadziny z pytek. Pytki ukadamy bezporednio na odpowiednio wyprofilowanej warstwie wiru (powinien to by wir o drobniejszych ziarnach) lub za pomoc specjalnych plastikowych podkadek na geowókninie. Podkadki s dostpne w handlu w dwóch rodzajach - bez regulacji wysokoci, oraz z regulacj wysokoci. W przypadku zastosowania podkadek naley zastosowa pytki o odpowiedniej wytrzymaoci. Dobrym rozwizaniem jest te uoenie pytek z pewnym spadkiem. Umoliwia to odprowadzenie wody do wpustów bezporednio z powierzchni pytek.

Konieczne jest te zastosowanie odpowiednich wpustów dachowych (typ tarasowy) umoliwiajcych odprowadzenie wód opadowych z poziomu pytek (czy izolacji termicznej), a take z poziomu izolacji przeciwwodnej (papa termozgrzewalna).

Obróbki  dachowe

Ze szczególn dbaoci naley wykona obróbki detali dachowych takich jak kominy, attyki i ciany. Naley przy tym pamita, e wierzchni warstw tych obróbek musi stanowi papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Nie mona stosowa w tym przypadku papy podkadowej, gdy promieniowanie UV moe spowodowa uszkodzenie jej struktury. Naley przyj zasad, e wszystkie miejsca wystawione na dziaanie promieniowania sonecznego naley wykona z papy wierzchniego krycia.

Czsto pomijan spraw przy pracach nad dachem odwróconym jest jako zastosowanego wiru. Najlepszym materiaem jest wir rzeczny pukany. Zbyt dua zawarto drobnych frakcji, piasku czy wrcz pyu moe doprowadzi do zapchania wpustu, a co za tym idzie do zgromadzenia si na poaci dachowej duej iloci wód opadowych.

Znaczny ciar wody opadowej moe doprowadzi do uszkodzenia konstrukcji obiektu i do katastrofy budowlanej. Aby tego unikn naley przewidzie monta awaryjnych przelewów przez attyk. Przelewy te umieszczane s na wysokoci okoo 5-15 cm nad poziomem poaci dachowej (wysoko powinna by dobrana przez projektanta na podstawie wytrzymaoci konstrukcji - naley przewidzie moliwo powstania "basenu" na poaci dachowej i okreli jaki ciar jest w stanie przenie konstrukcja) i su odprowadzeniu zebranego nadmiaru wody bezporednio na zewntrz obiektu. Sytuacja taka moe mie miejsce równie w okresie pónej jesieni czy wiosny.

Ze wzgldu na due rónice temperatur, woda znajdujca si w wpustach dachowych moe ulec zamarzniciu, co uniemoliwi skuteczne odprowadzenie wody. Aby tego unikn celowe jest zastosowanie wpustów ogrzewanych (ogrzewanie wpustu jest wczane w przypadku wystpienia ujemnej temperatury).

Zalety rozwizania

Dziki zastosowaniu odwrotnego uoenia warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej, pokrycie dachowe poddawane jest znacznie mniejszym wahaniom temperatury, co prowadzi do wyduenia okresu uytkowania. Nie bez znaczenia jest te ochrona pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla wielu osób wany te bdzie wizualny efekt, oraz moliwo korzystania z tarasu.

Zazielenienie dachu odwróconego

Rozróniamy tu dwa rodzaje zazielenienia:

- ekstensywne - zazielenienie z nisk rolinnoci, nie wymagajc intensywnej pielgnacji ogrodniczej. System jest rozkadany na poaci dachowej w postaci mat wegetacyjnych z zakorzenionymi rónymi typami rolinnoci. Zaletami tego systemu jest szybko montau, uzyskanie efektu zielonego dachu ju po rozwiniciu maty oraz niski ciar (ok. 20 - 30 kg/m2).
- intensywne - pod rolinno wymagana jest gruba warstwa urodzajnej ziemi (humusu) i intensywna pielgnacja ogrodnicza. Istnieje tu moliwo dowolnego ksztatowania sposobu zazielenienia i dowolnego doboru rolinnoci. Wad systemu jest jego wysoki ciar (okoo 90 - 450 kg/m2 w zalenoci od gruboci warstwy ziemi i rodzaju zazielenienia). System ten mona stosowa na stropach o odpowiedniej wytrzymaoci.

W przypadku obu systemów wane jest zastosowanie specjalnej wkadki przeciwkorzennej zabezpieczajcej warstw hydroizolacyjn przed przerastaniem korzeni.

Rolinno na dachach korzystnie wpywa na mikroklimat otoczenia przez pochanianie zanieczyszcze, podnoszenie wilgotnoci i obnianie wysokich temperatur latem (moe obniy temperatur nad powierzchni dachu z okoo 800C do 250C). Redukuje ono te negatywny wpyw warunków atmosferycznych na pokrycie dachowe podnoszc jego trwao. Wpywa take pozytywnie na redukcj haasu dziki dobrym waciwociom pochaniania fal akustycznych, co jest nie bez znaczenia w przypadku obiektów pooonych w centrach miast.

Mgr in. Marcin Berna, kierownik produktu, Swisspor Polska


PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij