okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Kominy na budynkach mieszkalnych

Zakoczenie kominów

Przykrycie komina to czapka, wykonana z lekko zbrojonej pyty betonowej, zatartej z wierzchu zapraw cementow. Pyta powinna mie spadki na zewntrz. Pod pyt naley umieci izolacj z papy w celu oddylatowania czci elbetowej od murowanej.

Kanay dymowe i spalinowe wyprowa­dza si przez pyt betonow, a kanay wentylacyjne koczy si wylotami bocz­nymi, umieszczonymi ok. 30 cm niej, eby unikn przedostawania si do nich dymu lub spalin.

Na wierzchu komina umieszcza si czsto „kapelusze” z nierdzewnej blachy lub ceramiczne. Ich zadaniem jest ochrona przed dziaaniem deszczu, niegu i wia­tru, niszczco oddziaujcych na konstrukcj komina. „Kapelusze” peni take funkcje estetyczne.


Usytuowanie kominów na dachu

Komin nad dachem powinien mie tak wysoko, aby doszo do wytworzenia odpowiedniego cigu, zalenego od rónicy ciaru gorcych spalin i po­wietrza atmosferycznego. Naley take zapewni bezpieczestwo poarowe. Wysoko komina zaley od spadku da­chu, od usytuowania komina na dachu i od materiau pokryciowego. Przy da­chach niepalnych i trudno zapalnych o kcie nachylenia wikszym ni 12° wy­lot przewodów kominowych powinien znajdowa si na wysokoci co najmniej 0,30 m ponad powierzchni dachu oraz w odlegoci nie mniejszej ni 1,0 m od tej powierzchni, mierzonej w kierunku poziomym.

Przy pokryciu nieogniotrwaym dachu nachylonego pod ktem wikszym od 12° wylot przewodów kominowych po­winien by zlokalizowany co najmniej 0,8 m powyej kalenicy. Na dachach o nachyleniu mniejszym ni 12° wylot przewodów równie powinien znajdowa si co najmniej 0,8 m powyej kalenicy. Na dachach nachylonych wicej ni 12°, ale posiadajcych naturalne przeszkody, wyloty przewodów kominowych powin­ny znajdowa si ponad paszczyzn wy-prowadzon pod ktem 12° w dó od poziomu najwyszej przeszkody dla komi­nów znajdujcych si w odlegoci 3–10 m od tej przeszkody. Dla kominów usytuowanych w odlegoci 1,5–3,0 m od tej przeszkody wylot prze­wodów powinien lee co najmniej na po­ziomie górnej krawdzi przeszkody, a dla kominów odlegych mniej ni 1,5 m – przynajmniej 0,3 m powyej tej krawdzi. Komin powinien by dokadnie obrobio­ny konierzami z blachy w celu ochrony poddasza od zacieków wody deszczowej.

Na dachu powinien znajdowa si system komunikacji dachowej, tj. w pobliu ko­mina awa kominiarska, wyaz dachowy i ewentualnie stopnie uatwiajce komi­niarzowi dojcie do komina. Przewody kominowe wymagaj okrelonych okresowych remontów. Mog je wy­konywa tylko uprawnieni kominiarze. Okrela to rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej bu­dynków (Dz. U. nr 92 z 1992 r.) z póniejszymi zmianami z 1995 r. Zgodnie z tymi przepisami waciciel lub zarzdca budyn­ku zobowizany jest zleca kominiarzom przegldy i czyszczenie przewodów dy­mowych i spalinowych co najmniej cztery razy w roku w przypadku uywania pali­wa staego i przynajmniej dwa razy w ro­ku, jeli spalane jest paliwo pynne lub ga­zowe; raz w roku naley kontrolowa drono przewodów wentylacyjnych. Waciwie wykonane i odpowiednio czyszczone kominy zapewniaj dobr ochron przeciwpoarow oraz stwarzaj prawidowy cig kominowy, dajcy efek­tywne spalanie i dobr wentylacj pomieszcze w budynku.

Autor: dr in. Bohdan Piekowski PPP „Cerprojekt-Cerkam” sp. z o.o.
Artyku pochodzi z numeru 1/2001 miesicznika "DACHY"Strona: 1   2


PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij