okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Ocieplenie dachu


Zastosowanie styropianu w ocieplaniuJak wybiera styropian w skadzie budowlanym?

Wraz z wejciem w ycie przepisów unijnych zmieniy si cakowicie oznaczenia i klasyfikacja styropianu. Pojawio si te nowe nazewnictwo na które powinnimy zwraca uwag przy wyborze styropianu w skadzie budowlanym.

Norma europejska PN-EN 13163 traktujca o wyrobach do izolacji termicznej ze styropianu, która obowizuje ju od 2004 r., wprowadzia zmiany w nazewnictwie wyrobów. Do tej pory wyznacznikiem rodzaju pyt i moliwoci ich zastosowa by parametr gstoci. Przyzwyczajeni bylimy do tego, i pytajc sprzedawc o pyty izolacyjne FS 15 - powinny one way min. 15 kg/m3.

Obecnie parametrem klasyfikujcym wyroby ze styropianu s naprenia ciskajce przy 10% odksztaceniu wzgldnym np. EPS 70 oznacza pyty styropianowe (EPS z ang. Expanded PolyStyrene - polistyren ekspandowany, czyli spieniony) o poziomie napre ciskajcych nie mniejszym ni 70 kPa (deklarowanym). Naley jednak pamita, e wyrób musi spenia take drugi parametr, czyli wspóczynnik przewodzenia ciepa lambda, który dla EPS 70 wynosi minimum 0,040 W/m*K. Oba te parametry cznie stanowi tzw. Typ Wyrobu np. EPS 70.

Do czego styropian?

Norma europejska nie mówi jednak nic o zastosowaniach wyrobów styropianowych, a take nie przypisuje okrelonym typom wyrobów konkretnych klas i poziomów waciwoci. O konkretnych zastosowaniach decyduj przepisy kraju czonkowskiego UE lub krajowe normy niesprzeczne. Dlatego te powstaa norma krajowa PN-B 20132 : 2004 "Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - zastosowania". Podaje ona dokadn klasyfikacj wyrobów styropianowych i ich zastosowanie w budownictwie. Opracowana zostaa w celu uporzdkowania rynku budowlanego oraz jako pomoc dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów.

 

Zastosowania wyrobów EPS wg PN-B 20132:2004

Nazwa wyrobu 

Zastosowania

EPS 50 - 042

 • wypenienie cian szczelinowych z wentylowan i niewentylowan szczelin powietrzn
 • pionowa izolacja dylatacyjna cian zewntrznych
 • wypenienie konstrukcji wewntrznych cianek dziaowych
 • wypenienie konstrukcji cian szkieletowych z okadzin
 • ocieplenie stropów od spodu z okadzin
 • wypenienie podóg midzy legarami
 • wypenienie lekkich stropów szkieletowych z okadzin
 • wypenienie dachów stromych midzy krokwiami
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych

EPS 70 - 040
FASADA

 • ocieplenie cian oraz stropów od spodu w metodzie lekkiej -mokrej (BSO)
 • ocieplenie cian zewntrznych w konstrukcji z okadzin i wentylowana szczelina powietrzn (metoda lekka - sucha)
 • ocieplenie cian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym z wentylowan szczelin powietrzn od zewntrz pod tynk
 • ocieplenie wieców w postaci szalunku traconego pod tynk
 • ocieplenie nadproy i ociey otworów okiennych i drzwiowych
 • ocieplenie prefabrykowanych pyt warstwowych zewntrznych
 • ocieplenie stropów elbetowych od spodu
 • ocieplenie dachów stromych od wewntrz pod konstrukcj non

EPS 100 - 038
DACH/
PODOGA

 • ocieplenie cian, cokoów oraz stropów od spodu w metodzie lekkiej -mokrej (BSO)
 • ocieplenie cian poniej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodn, normalnie obcione
 • ocieplenie podóg pod pokadem z pyt prefabrykowanych i posadzkowych, normalnie obcione
 • ocieplenie podóg na gruncie z podkadem posadzkowym, normalnie obcione
 • ocieplenie stropodachów penych, bez dostpu

EPS 200 - 036
DACH/

PODOGA/
PARKING

 • ocieplenie cokoów w metodzie lekkiej -mokrej (BSO)
 • ocieplenie cian poniej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodn, silnie obcione
 • ocieplenie podóg pod pokadem, z pyt prefabrykowanych i posadzkowych, silnie obcione
 • ocieplenie podóg na gruncie z podkadem posadzkowym, silnie obcione
 • ocieplenie dachów stromych na konstrukcji nonej pod pokrycie dachówk
 • wypenienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczóków mostów i innych konstrukcji inynierskich
 • warstwa chronica przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

EPS T - 26 dB
PODOGA PYWAJCA

warstwa izolacji akustycznej od dwików uderzeniowych w ukadach podóg pywajcych

 
Fakty i mity

Podane w przepisach pola zastosowa nakazuj zweryfikowa niektóre mity rozpowszechniane na temat styropianu.

Badania prowadzone od kilkudziesiciu lat dowodz, e waciwoci fizyko-chemiczne prawidowo uoonej izolacji ze styropianu pozostaj niezmienione. Styropian nie starzeje si, nie butwieje i nie gnije, a tym samym nie zanika w wyniku naturalnego starzenia. Oczywicie doda trzeba, e dotyczy to tylko styropianu zabezpieczonego przed dziaaniem promieniowania UV. W przypadku braku zabezpieczenia, pyty styropianowe ókn, a w miar upywu czasu krusz si. Wykorzystywane do izolacji na zewntrz obiektów, musz wic by zabezpieczone przed wpywami warunków atmosferycznych.

"Znikanie" jest to zjawisko cile powizane ze specyficzn, porowat budow styropianu. Jest ona charakterystyczna dla tworzyw piankowych, a take dla polistyrenu. Zjawisko to moe mie zwizek z naruszeniem porowatej struktury styropianu w niekorzystnych warunkach: pod wpywem wysokich temperatur - przekraczajcych przez duszy czas 80 stopni Celsjusza lub agresywnego oddziaywania niektórych zwizków organicznych.Z tak sytuacj naruszenia struktury styropianu mona si te spotka przy wykonywaniu izolacji dachowych, do których zastosowano rónego rodzaju lepiki, smoy do przyklejenia papy. Przy naniesieniu gorcej warstwy smoy lub lepiku moe nastpi zjawisko miknicia i topienia si polimeru, a tym samym zniszczenia struktury styropianu. Przy wykonywaniu izolacji dachowych zaleca si wic stosowanie styropianu powlekanego pap - bitermu.

Podobne zjawisko moe zaj take w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstw zewntrzn ciemnego koloru absorbujc energi soneczn, która pod wpywem nasonecznienia znacznie nagrzewa si oraz powoduje wydzielanie si lotnych substancji atakujcych styropian.

Warto zwróci take uwag na podstawow zalet styropianu w porównaniu do innych materiaów izolacyjnych. Styropian nie nasika wod. Sprawia to, e doskonale nadaje si do izolacji cian, piwnic i fundamentów. Zamoczona wena mineralna zamienia si w zbity kak Styropian nie ma tych wad.


Odporno styropianu na dziaanie rónych substancji 

 woda, woda morska, roztwory soli     

 odporny

 wapno, cement, gips, anhydryt     

 odporny

 alkalia, ug potasowy, amoniak, woda wapienna   

 odporny

 mydo, roztwory rodków powierzchniowo-czynnych  

 odporny

 kwas solny (35 %)  

 odporny

 kwas azotowy (do 50%) 

 odporny

 kwas siarkowy (do 95%)

 odporny

 sabe i zozcieczone kwasy, kwas mlekowy, wglowy, humusowy 

 odporny

 sole, nawozy, saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu

 odporny

 bitum

 odporny

 mleko

 odporny

 olej silnikowy        

 odporny

 alkohole, np. metylowy, etylowy (spirytus)

 odporny

 olej jadalny

 warunkowo odp. *

 olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprnych 

 nie odporny

 produkty ze smoy       

 nie odporny

 zimny bitum, bitumiczne masy szpachlowe z rozpuszczalnikiem 

 nie odporny

 rozpuszczalniki organiczne      

 nie odporny

 nasycone wglowodory alifatyczne, benzyna oczyszczona, benzyna lakowa

 nie odporny

 paliwo ganikowe (benzyna normalna i benzyna super)

 nie odporny

*Po duszym czasie moe si skurczy lub rozpuci
ródo: Stowarzyszenie Producentów Styropianu

 

ródo: tekst i zdjcia: Swisspor Polska


   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij