okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia ceramiczne


Dach – Najczciej popeniane bdyZnajomo najczciej pojawiajcych si bdów, zwizanych z ukadaniem pokrycia dachowego, moe uchroni przed ich popenieniem

Bdy wykonawcze mog pojawi si w rónych miejscach – zdarzaj si niestety niepoprawnie wykonane czynnoci tak podstawowe, jak rozmierzenie at czy monta akcesoriów dachowych. Problemy sprawiaj take miejsca z definicji skomplikowane, np. kosze czy obróbki wokó komina.

aty

Eksperci budowlani oraz rzeczoznawcy dosy czsto sysz, e zakupione przez inwestorów dachówki okazay si dusze lub krótsze od innych i to nawet o kilka centymetrów! Tymczasem komputerowe systemy kontroli jakoci oraz inne sposoby monitorowania parametrów na linii produkcyjnej nie pozwalaj na adne odchylenia rozmiaru produktu powyej dopuszczalnej normy. Dlaczego niektóre wydaj si wic np. dusze? Wynika to z nieprawidowego rozmieszczenia at, na których opieraj si dachówki. Jeli dach jest le rozmierzony i drewniane elementy przybite w nierównych odstpach, powstaje wraenie, e niektóre dachówki s za krótkie (aty zbyt daleko od siebie, pokrycie nie nachodzi w prawidowy sposób) lub za dugie (aty za ciasno przybite, dachówki zanadto nachodz na siebie, „wypychaj si” na zewntrz). Dach powinien by rozmierzony bardzo dokadnie, z zachowaniem identycznych odstpów midzy rzdami i, co najwaniejsze, pod konkretny typ dachówki, która bdzie ukadana na dachu. Kade pokrycie ma bowiem inny zalecany rozstaw at.

Problematyczne akcesoria


Bdy wykonawcze pojawiaj si take w pozornie prostych elementach, takich jak monta akcesoriów dachowych. Przykadem moe tu by awa kominiarska. Mimo e producenci doczaj do niej dwa elementy mocujce, na dachach widzi si czasem awy oparte tylko na jednym wsporniku. Skutki takiego bdu mog by bardzo grone – awka, która nie rozkada dobrze ciaru, stanowi due niebezpieczestwo dla kominiarza lub innej osoby poruszajcej si po dachu. Powanym problemem s te niewaciwie montowane kominki odpowietrzajce. Ich funkcj jest odpowietrzanie systemu kanalizacji, wic powinno si je umieszcza w konkretnych miejscach i na okrelonej wysokoci, a nie przypadkowo. - Poprawnie zamontowane kominki odpowietrzajce nie powinny znajdowa si zbyt nisko pod kalenic. Zalecane wysokoci zale m.in. od kta nachylenia dachu. Niestety kominki odpowietrzajce bywaj mylone z wentylacyjnymi, cho ich przekrój jest stanowczo za may, by mogy spenia to zadanie – mówi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben. Akcesoria dachowe potrafi przysporzy jeszcze innych kopotów. Czsto spotyka si niepoprawnie montowane dachówki wentylacyjne, przy czym najczciej bd polega na tym, e s montowane w zbyt maej liczbie, lub nie tam, gdzie powinny si znale.Naprawd trudne elementy

Bardziej skomplikowane elementy dachu to miejsca wymagajce od wykonawcy szczególnie duo dowiadczenia i fachowej wiedzy. Na dachach, przede wszystkim tych wielopaszczyznowych, jest sporo takich miejsc. Nale do nich m.in. kosze, gdzie naley waciwie dobra szeroko elementów z blachy, poprawnie przyci dachówki czy uszczelni miejsce styku dwóch koszy, jeli s montowane np. nad lukarn. Trudnoci sprawiaj obróbki blacharskie, szczególnie wokó okien i komina. Newralgiczne miejsce to take styk membran z konstrukcj dachow – kady moment nieuwagi moe prowadzi do przerwania folii.

Skomplikowan kwesti jest równie zapewnienie odpowiedniej wentylacji poaci dachu. Brak cyrkulacji powietrza pod pokryciem moe powodowa osabienie konstrukcji wiby. Dlatego naley zagwarantowa przestrze wlotow dla powietrza przy okapie i wylotow – przy kalenicy, a take zamontowa dachówki wentylacyjne w odpowiednich miejscach, m.in. tam, gdzie przerwana jest cigo pokrycia. Górna krawd dachu, czyli kalenica, równie nie naley do najprostszych elementów. Trzeba tu pamita m.in. o tym, eby poprawnie zamocowa listw kalenicow, uoy tam wentylacyjno-uszczelniajc, a w przypadku montowania instalacji odgromowej - odpowiednio poprowadzi j przez specjalne klamry do gsiora.***

Kady dach jest inny i nawet dwa realizowane wedug tego samego projektu mog wymaga innych rozwiza, chociaby ze wzgldu na lokalizacj dziaki. Dlatego nie warto podejmowa si tego zadania bez fachowej wiedzy i specjalistycznego przygotowania dekarskiego.

ródo: Roeben
Opracowanie: Redakcja


28-04-2011

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij