okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia ceramiczne


Dachwki i ich wadyInwestor wybierajc na pokrycie swego domu upatrzon dachówk (ceramiczn lub cementow), o najciekawszym dla niego ksztacie i najadniejszym kolorze, oczekuje dostarczenia materiau, który jest identyczny z tym, który widzia na wystawie. Bywa, e po dostawie materiau na budow inwestor jest rozczarowany. Midzy dostawc, przedstawicielem producenta i nabywc dochodzi do konfliktu.
Niekiedy pretensje te s uzasadnione, lecz nie zawsze.

Wady fabryczne dachówki

Istniej pewne wady dyskwalifiku­jce dachówk jako produkt odpo­wiedni do ukadania na dachu. S to np. fabryczne pknicia, odpryski zlokalizowane w "wanych" miejscach czy obecno margla. S take wady, które nie dyskwalifikuj dachówki, do­póki wystpuj rzadko, w niewielkich ilociach. Dokadne cechy dachówek ceramicznych i cementowych s opisa­ne w odpowiednich normach.

Reklamacje nie zawsze potrzebne

U kadego producenta dachówek - czy to ceramicznych czy te cementowych -trafi si od czasu do czasu np. kilka pk­nitych bardziej skomplikowanych tech­nologicznie elementów, np. dachówek szczytowych czy gsiorów pocztko­wych. Tego typu reklamacje zaatwiane s zazwyczaj od rki, wymiana sztuk wadliwych nastpuje bez zbdnych do­datkowych procedur. Kilkanacie da­chówek z ukruszonymi rogami take nie powinno stanowi problemu, gdy jeli na dachu s kosze czy krawnice, to i tak dachówki trzeba przycina. Oczy­wicie nie znaczy to, e na budow ma by dostarczana dachówka potuczona.

Jeli natomiast dach ma geometri dwu- czy nawet jednospadow, to w tym przypadku nie ma mowy nawet o jednej uszkodzonej dachówce, jedy­nie przy kominie czy oknie poaciowym wystpi moe potrzeba przyci­cia kilku sztuk. Wtedy reklamacja z po­wodu nadtuczonych naroników jest jak najbardziej zasadna.
 

Wady, które nimi nie s

Dachówki ceramiczne oraz betonowe posiadaj pewne cechy, o których trudno powiedzie, e s wa­dami, mimo e si takimi wydaj. Ce­chy te powinny zosta pokazane klien­towi (a w zasadzie uwiadomione, bo czasem trudno je w ogóle pokaza).

Odcienie powierzchni dachówki

Cech charakterystyczn naturalnych (nieangobowanych) dachówek cera­micznych s róne odcienie ich po­wierzchni. wiadczy to jednak tylko o tym, e s to wanie produkty natu­ralne, nie ma przecie zó gliny o nu­merze RAL np. 3016. Na pewnych obiektach melan ten wyglda tak pik­nie, e wrcz nic innego nie pasowao­by na dach. Najwaniejsze, aby by te­go wiadomym i przy ukadaniu miesza ze sob dachówki z kilku palet. Je­li tego si nie zrobi, wówczas efekt moe by nienajlepszy - w kocu oka­e si, e jedna poowa dachu jest ja­niejsza, a druga ciemniejsza. Moe zdarzy si równie, i dachówki poaciowe s w jednym odcieniu, a gsior czy dachówka szczytowa ma nieco inn barw. Bynajmniej nie jest to wada i nie sposób tego unikn. Te drobne odstpstwa barw nie dotycz natomiast w zasadzie dachówek pokry­wanych jednokolorow angob. Uyem sformuowania "nie dotycz (...) w zasa­dzie", poniewa angoba to drobno zmie­lona glina z dodatkiem naturalnego barw­nika i na upartego mona by si doszuki­wa rónych odcieni w poszczególnych partiach.


Oczywicie temat nie dotyczy dachówek angobowanych typu rustykal­nego, gdzie efekt silnego cieniowania jest zamierzony. Znane s równie obiekty, których dachy pokryte s dachówkami angobowanymi w kilku celowo zmiesza­nych kolorach. Zainteresowanych pog­bienia tego tematu odsyam do DACHÓW 7/2000 i interesujcego artykuu H. Zangera pt. "Naturalno barwy". Pozornie cecha ta nie powinna dotyczy dachówek cementowych, które pokrywane s farbami o zadanym numerze. Mimo tego zdarzaj si partie dachówek betonowych o rónicych si odcie­niach. Spotkaem si z dachem pokrytym dachówk cementow w kolorze czarnym, która po pó roku "dostaa" plam, a po roku przybraa kolor szary. Zamieszczone obok zdjcie przedstawia take czarn dachówk cementow z plamami. Tu z kolei dystrybutor naj­prawdopodobniej wymiesza "star" i "now" parti dachówki. W kwestii od­cieni na dachówkach cementowych nie odwa si na stwierdzenie, czy to wada czy te cecha dopuszczalna. Wspomnie take naley, e spotyka si równie do­my poryte blachodachówk, gdzie cz arkuszy ma inny odcie. Najzupeniej normalny jest fakt, e da­chówka dokupowana po jakim czasie z przeznaczeniem na altank przy domu czy ganek ma prawo mie inny odcie od pokrycia ju uoonego - niezale­nie od tego, czy jest to ceramika natu­ralna, angobowana czy cement. Wa­runki atmosferyczne zrobi swoje, to jest nieuniknione. Moe si natomiast okaza, e po kolejnym roku kolory si ujednolic, cho nie musz.
 

Porastanie mchem

Najtrudniej chyba odpowiedzie inwesto­rowi na pytanie, czy wybrana przez niego dachówka poronie mchem. Najprociej odpowiedzie, e poronie na pewno, a jest to tylko kwesti czasu i miejsca lo­kalizacji - nawet na szkle zostawionym w wilgotnym lesie wczeniej czy póniej pojawi si glony. S budynki, na których dach pozielenia ju po roku czy dwóch. Istniej te takie, które przez dugie lata mimo pozornie niekorzystnych warun­ków otoczenia pozostaj nietknite zielo­nym nalotem - trudno wic mówi o ja­kich elaznych reguach. Wspólnie z inwestorem mona pokusi si o przeanalizowanie, jakie pokrycie obarczone jest mniejszym prawdopodobiestwem wy­stpienia tego zjawiska w okolicy, gdzie ma zosta zamontowane. (W celu posze­rzenia tego tematu przypominam o cieka­wym artykule Ireneusza Sokoowskiego pt. "Lokalizacja obiektu a optymalny do­bór materiau dachowego", zamieszczo­nym w DACHACH nr 5/2001).Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij